Adatvédelmi tájékoztató

ORTIPO – HAPPYDERMA WEBOLDAL és WEBSHOP

Kérjük figyelmesen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Tevékenységünk során fokozottan ügyelünk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Elismerjük az Ön személyes adatainak védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján az adatkezelést végezzük.

Tájékoztatjuk az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Elismerjük a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni, egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

1.) Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: ORTIPO Kft.
 • Adószám: 11686365-2-11
 • Cégjegyzékszám: 11 09 022098
 • Székhely: 2900 Komárom, Mártírok útja 37.
 • Weblap: https://ortipo-happyderma.hu
 • Kapcsolattartás: Gálos Mariann adatvédelmi referens
 • Telefon: +36 70/367-44-666
 • E-mail: ortipo7@gmail.com
 • Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
 • Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2900 Komárom, Mártírok útja 37., e-mail: ortipo7@gmail.com Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 • Adatfeldolgozás: adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

 

2.) Alkalmazott jogszabályok

Az általunk kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeljük, és biztosítjuk azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Jelen adatkezelési szabályzat – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján került kialakításra:

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)

 • Magyarország Alaptörvénye,
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (továbbiakban Infotv.),
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.),
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 

3.) Adatkezelés alapelvei

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

 • jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés,
 • tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával,
 • átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető,
 • célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődően azok megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)],
 • adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet cikk (1) bekezdés c)],
 • arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)],
 • pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve –  törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)],
 • elszámoltathatóság: adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés],
 • privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani [Rendelet 26. cikk].

 

4.) Adatkezelési célok

A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

 • a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi  kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 • belső adminisztráció megkönnyítés;
 • törvényi kötelezettség (pl.: számviteli kötelezettségek).

 

5.) Jogalapok az Ön személyes adatainak kezeléséhez

Az Ön személyes adatait az alábbi – Rendeletben nevesített – jogalapok alapján kezeljük:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont,
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok,
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,
 • marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az info@kromat.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

6.) Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

7.) Adatfeldolgozók

Adatkezelő adattovábbítást végez adatfeldolgozók, illetve más, önálló adatkezelők felé. Az adattovábbítás címzettjeit jelen tájékoztató mellékletét képező listák tartalmazzák.

Adatkezelő egyes tevékenységeket szerződéses Partnerein keresztül végez. Ennek érdekében Adatkezelő nevében és utasítása alapján adatfeldolgozó is végez adatkezelési műveleteket.

Adatkezelő az Adatfeldolgozói szerződésben kötelezi Adatfeldolgozót az adatok Rendelet szerinti kezelésére. Adatfeldolgozó az adatkezelés vonatkozásában nem rendelkezik döntési jogosultsággal, a tudomására jutott adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint kezelheti.

Adatfeldolgozó köteles az érdekkörében felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni Adatkezelőnek.

Az adatok továbbítását Adatkezelő minden esetben konkrét cél és konkrét címzett meghatározásával végzi.

Adatkezelő adatfeldolgozói tevékenységet nem végez.

8.) A weblap látogatóinak adatai

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor “Süti tájékoztató”-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/ gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet!

9.) Jogorvoslati tájékoztatás

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi  elérhetőségeken:

 • Cégnév: ORTIPO Kft.
 • Székhely: 2900 Komárom, Mártírok útja 37.
 • Weblap: https://ortipo-happyderma.hu
 • Kapcsolattartás: Gálos Mariann adatvédelmi referens
 • Telefon: +36 70/67-44-666
 • E-mail: ortipo7@gmail.com

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: http://naih.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A feliratkozók levélben kapnak értesítést új termékeinkről, akcióinkról, weboldalunkon történő változásokról.